محل تبلیغات شما
برگزیده هایی از شاهنامه ی فردوسی
***

منابع فردوسی برای تدوین شاهنامه:

***

خداینامه،
 یا خوتای نامک. اثر ِ ابن مقفع (روزبه) یا به نقل از فردوسی ، ( دهقان دانشور ) پارسی زردشتی که اسلام را پذیرفته بود ، خدای نامه را ( با نام سیر الملوک الفرس ) به عربی ترجمه کرد و بعد ها پایه کار و ماخذ فردوسی در سرودن شاهنامه شد و به تعبیری، ابن مقفع، ازمردان دربار مداین انوشیروان، بدستور یزد گرد ساسانی خداینامه را نوشت.

خدای در پهلوی به معنای پادشاه است. فردوسی به درستی این عنوان را به نامه خدایان ترجمه کرده است. ولی هیچ جا از اسم اصلی " خداینامه "، یاد نمی کند. 


شاهنامه ی منثور امیر ابو منصور عبدالرزاق* والی طوس،

 تئودور نولدکه: "در سال ۳۴۶ هجری، امیر ابو منصور عبدالرزاق که در آن زمان فرمانروای توسط بود، دستور خویش ابو منصور العمری را بفرمود تا شاهنامه ای تدوین کند. این امر به دست چهار نفری که در زیر اسم آنها برده می شود، انجام گرفت. ۱ - ساح، پسر خراسان از اهل هرات، ۲ - یزدان داد، پسر شاپور از سیستان، ۳ - ماهوی خورشید، پسر بهرام از نیشابور و ۴ - شادان پسر برزین از توس. هیچ یک از این اسم ها مسلمانی نیست. بی شک هر چهار نفر زرتشتی بوده اند. تنها آنها می توانستند کتاب های پهلوی را که می بایستی از آنها استفاده کرد بخوانند ." 

پند نامه های پهلوی،
از مهم ترین اندرمه های پهلوی، جاویدان خرد است که متن پهلوی آن از بین رفته، ولی متن عربی آن به همت ابوعلی احمدبن محمد مسکویه» باقی مانده و بارها به فارسی ترجمه شده است.

اسکندر نامه،

 اثر : عبدالسلام بن ابراهیم کشمیری


ماخ یا مرزبان هری، پیرِ خراسان،

 راوی شاهی هرمزد نوشیروان، برای فردوسی:

 یکی پیر بد مرزبان هری/پسندیده و دیده از هر دری -
 جهاندیده ای نام او بود "ماخ"/سخن دان و با فر و با یال و شاخ -
 بپرسیدمش تا چه داری به یاد/ز هرمز که بنشست بر تخت داد -
 چنین گفت "پیرخراسان" که شاه / چو بنشست بر نامور پیشگاه - 


آزاد سرو،

 "آزاد سرو"، نواده نریمان، یادگاری از خانواده سام وزال، راوی مرگ رستم برای فردوسی، که از نژاد سام و فریدون بود و از مرو.
در آغاز داستان رستم و شغاد، :
 یکی پیر بد نامش "آزادسرو"/که با احمد سهل بودی به مرو -
کجا "نامه ی خسروان" داشتی/ تن و پیکر پهلوان داشتی -
 به سام نریمان کشیدی نژاد/بسی داشتی رزم رستم به یاد -

کنون باز گردم به گفتار "سرو"/فروزنده ی سهل ماهان به مرو -

و دیگری،"پیر"؟، در بخش انوشیروان:

 یکی "پیر" بد پهلوانی سخن/به گفتار و کردار گشته کهن-

چنین گوید از "دفتر پهلوان"؟/که پرسید موبد ز نوشیروان-

.
پ ن:
ابو منصور عبدالرزاق
 وزیر یعقوب لیث که به دستور او خداینامه را از پهلوی به پارسی برگرداند. او از نژاد گشواد بود . قرن سوم .

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی