محل تبلیغات شما

برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی 

*** 

شیوایی تَجسّم و تسلط فردوسی در فضا سازی و القائ حال و هوا و جّوِ جبهه ی نبرد.

***

 لشکر آراستن ایرانیان و تورانیان:

  چنین داد پاسخ به رستم سپاه / که فرمان تو برتر از چرخ ماه -

 چنان رزم سازیم با تیغ تیز / که ماند ز ما نام تا رستخیز -

 ز دو رویه تنگ اندر آمد سپاه / یکی ابر گفتی برآمد سیاه - 

که باران او بود شمشیر و تیر / جهان شد بکردار دریای قیر -

 ز پیکان پولاد و پر عقاب / سیه گشت رخشان رخ آفتاب - 

سنانهای نیزه بگرد اندرون / ستاره بیالود گفتی بخون -

 چرنگیدن گرزه گاو چهر/ تو گفتی همی سنگ بارد سپهر -

 بخون و بمغز اندرون خار و خاک / شده غرق و برگستوان چاک چاک -

 همه دشت یکسر پر از جوی خون / به هر جای چندی فکنده نگون -

 چو پیلان فکنده بهم میل میل / برخ چون زریر و بلب همچو نیل - 

  ز بس نیزه و گرز و کوپال و تیغ / تو گفتی همی ژاله بارد ز میغ -مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی