محل تبلیغات شما

970121

برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی

***

کیخسرو به پیشواز رستم دستان می آید

***

پیشوازی شایسته و درخور ِ شان و شوکت ِ رستم، توسط کیخسرو:

 بفرمود رستم که بندید بار / سوی شاه ایران بسیچید کار - 

سواران گردنکش از کشورش / همه راه را ساخته بر درش - 

بیامد برخش اندر آورد پای / کمر بست و پوشید رومی قبای - 

بزین اندر افگند گرز نیا / پر از جنگ سر، دل پر از کیمیا - 

بگردون برافراخته گوش رخش / ز خورشید برتر، سر ِ تاجبخش - 

خود و گیو، با زابلی صد سوار / ز لشکر گزید از در کارزار - 

چو رستم بنزدیک ایران رسید / بنزدیک شهر دلیران رسید -

بر رستم آمد همانگاه گیو /  کز ایدر نباید شدن پیش نیو - 

شوم گفت و آگه کنم شاه را / که پیمود رخش ِ تَهَم راه را - 

چو رفت از بر ِ رستم ِ پهلوان / بیامد بدرگاه شاه جوان -

 چو نزدیک کیخسرو آمد فراز / ستودش فراوان و بردش نماز - 

پس از گیو ِ گودرز، پرسید شاه / که رستم کجا ماند، چون بود راه -

 بگیو آنگهی گفت رستم کجاست / که پشت بزرگی و تخم وفاست -

گرامیش کردن، سزاوار هست / که نیکی نمایست و خسرو پرست - 

بفرمود خسرو به فرزانگان / به مهتر نژادان و مردانگان - 

پذیره شدن پیش او، با سپاه / که آمد به فرمان خسرو، براه - 

بگفتند گودرز کشواد را / شه نوذران طوس و فرهاد را - 

دو بهره ز گُردان و گَردنکشان / چه از گرز داران ِ مردمکشان - 

بر آیین کاوس، برخاستند / پذیره شدن را، بیاراستند -

جهان شد ز گَرد ِ سواران، بنفش / درخشان سنان و درفشان، درفش - 

چو نزدیک رستم فراز آمدند / پیاده به رسم نماز آمدند - 

ز اسب، اندر آمد جهان پهلوان / کجا پهلوانان به پشش نوان - 

بپرسید مر هر یکی را ز شاه / ز گردنده خورشید و تابنده ماه - 

نشستند گردان و رستم بر اسب / بکردار رخشنده آذرگشسب - 

چو آمد بر شاه ِ کهترنواز / نوان پیش او رفت و بردش نماز - 

ستایش کنان پیش خسرو دوید/ که مهر و ستایش مر او را سزید -مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی