محل تبلیغات شما

برگزیده هایی از شاهنامه فردوسی 

***

راز ِ خوف انگیز و مبهم ِ رابطه ی ژرف ِ مردمان زمینی شاهنامه با آسمان

***

 در شاهنامه، آسمان، همیشه راز دار مردم، سپاهیان، گردان، پهلوانان و شاهان بوده . آسمانی که رحمت و برکت را ، ادبار و نکبت را ره آورد او می بینند . آسمانی که بی اراده ی زمینیان، خشم رعد آسا و تندر ِ غضبش را بدر قه ی راه ِ باران برکت زا و رحمت آورش می سازد .

***

ستاره‌شناسان به روز دراز / همی ز آسمان بازجستند راز -

ازان کآسمان را دگر بود راز / به گفت ِ برادر نیامد فراز - 

ستاره‌شناسان بر ِ او شدند / همی ز آسمان داستانها زدند -

همی جست بر چاره جستن رهی / سوی آسمان کرد روی آنگهی -

کس از گردش آسمان نگذرد / وگر بر زمین پیل را بشکرد -

بدو گفت کز گردش آسمان / بگوی آنچ دانی و پنهان ممان -

بدین گونه بُد گردش آسمان / بسنده نباشد کسی با زمان -

چنین گفت کز گردش آسمان / نیابد گذر مرد نیکی‌گمان -

دگر گفت کز گردش آسمان / خردمند برنگذرد بی‌گمان -

جهاندار زان لرزه شد بدگمان / پراندیشه از گردش آسمان -

بباشد همه بودنی بی‌گمان / نتابیم با گردش آسمان -

که تا چون بود گردش آسمان / کرا بر کشد زین دو مهتر زمان - 

نگه کردم از گردش آسمان / بدین زودی او را سر آید زمان - 

بکوشیم با گردش آسمان / اگر در میانه سر آید زمان - 

برین بر که گفتم نجوید زمان / مگر یارمندی کند آسمان -  

همان ایرج پاک دین را بکشت / برو گردش آسمان شد درشت –مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی